Calculadora financera

Calculadora financera

Capitalització de l'atur

Base reguladora mitjana dels últims 6 mesos
Número de fills i/o filles a càrrec
Temps d'ocupació en els últims 6 anys en mesos
Mes en què es troba cobrant l'atur
Número d'hores al dia de la jornada laboral (màxim 8 que seria jornada completa)
hores
Forma jurídica escollida
Té una minusvalua de més del 33% ?
Modalitat 1: Quantia màxima que es pot rebre en el moment inicial
Modalitat 2: Fons que quedaria per al retorn de les quotes de treball autònom de la seguretat social
Nombre de quotes d'autònoms que ens retornaran amb una cotització mínima.
En anys